image21

 

Gêmau’r Tîm am Mis Awst

Sadwrn 10fed - Mochdre (Cartref)
Mercher 14eg - Llannerchymedd (Oddi-Cartref)
Sadwrn 17eg - FAW Trophy
Mercher 21ain - Caergybi (Cartref)
Sadwrn 24ain - Gwalchmai (Oddi-Cartref)
Mawrth 27ain - Bermo (Cartref)
Sadwrn 31ain - Cwpan Cymru


25.10.18 FAW refereeing course North Wales Coast FA (Saesneg yn unig ar gael)

An online course is now available to register and start immediatley. The link for becomearef.wales is below.

The practical session will be held on December 16th.

www.becomearef.wales/product/faw-refereeing-course-north-wales-coast-fa-july-5th-copy/


Noson Rasus24.05.18 Lluniau Noson Rasus

Diolch i bawb ddaeth i'r Noson Rasus yn y neuadd nos Sadwrn y 19eg o Fai, roedd yn noson hynod o lwyddiannus.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Diolch yn fawr i Kristina Banholzer am y lluniau gwych!
Diolch yn fawr i bawb wnaeth helpu addurno'r neuadd!


poster21.05.18 Llun o Cae Seilo o'r awyr

Dyma lun o Cae Seilo o'r awyr. Tynwyd y llun yma gan Wil Williams bore dydd Sadwrn y 19eg o Fai cyn y gem yn erbyn Prestatyn Sports


poster12.04.18 Rasus Y Felinheli - Noson Rasio Ceffylau - 19eg Mai

Yn dilyn llwyddiant y nosweithiau Casino a Bierkeller yn 2016 a 2017, eleni, mae'r Clwb yn cynnal Noson Rasio Ceffylau.

Dress Code: At The Races

Tocyn: £15 - yn cynnwys mynediad, bwyd hog-roast, cerddoriaeth byw a disgo.

Lleoliad: Neuadd Goffa Y Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni i brynu tocyn


Cae Seilo02.03.18 Y Felinheli v Aberffraw - Gêm wedi'i gohirio

Mae gem gartref fory yn erbyn Aberffraw wedi'i ohirio oherwydd y tywydd. Mae'r Gynghrair wedi penderfynu gohirio pob gem y penwythnos yma. Dyma ddatganiad gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gynghrair:

After a consultation will the officers of the Welsh Alliance Football League

It has been decided due to the very bad weather and the forecast for the week end
And the Safety of Players , Club Officials, Match Officials and Spectators

TO CANCELL ALL MATCHES MATCH FOR THE FRIDAY 2ND MARCH AND SATURDAY 3RD MARCH

I am sure that you all will agree with this decision in the present conditions.

Y gem nesaf i Felin fydd dydd Sadwrn nesaf yn erbyn Gaerwen. 2.30 ko yn Cae Seilo.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


11.01.18 Pentraeth v Y Felinheli - Gêm wedi'i gohirio

Mae gêm dydd Sadwrn yn erbyn Pentraeth wedi'i gohirio oherwydd angladd Alun Lewis Jones (Al Pents). Roedd Al yn gymeriad adnabyddus iawn yn y pentref a thu hwnt, ac roedd yn rhan allweddol o'r criw wnaeth adeiladu'r cwt newid yn Cae Seilo pan sefydlwyd y clwb. Cydymdeimlwn â Sue, Casi, Bryn a'u teuluoedd. Cynhelir yr angladd yng Nghapel Bethania, Y Felinheli am 11yb, dydd Sadwrn yma, y 13eg o Ionawr.


Cae Seilo25.09.17 Gwaith Gwella Cae Seilo

Daeth aelodau o'r pwyllgor, hogiau y tîm, ac ambell aelod o'r gymuned ynghyd i wneud gwaith adnewyddu ar Cae Seilo dydd Sul y 24ain o Fedi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


08.08.17 Gemau Cwpanau'r Gynghrair Rownd 1

CWPAN HER MAWDDACH
Y Felinheli v Llanfairpwll

CWPAN HER TAKE STOCK VAN HIRE
Meliden v Y Felinheli

Dyddiadau i'w cadarnhau.


Bathodyn Clwb31.07.17 Cit Newydd i Ddathlu 40 Mlynedd

I ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r clwb, mae'r tîm wedi cael cit newydd cartref ac oddi-gartref ar gyfer tymor 2017-18. Diolch i Cwmni Da am noddi'r cit cartref, ac i Kitchen Medic am noddi'r cit oddi-gartref. Gyda llai na phythefnos i fynd tan ddechrau'r tymor, dyma obeithio am dymor llwyddiannus i ddathlu'r garreg filltir bwysig yma. Mae gêm gyntaf y tymor oddi-gartref yn y Gaerwen ar ddydd Sadwrn y 12fed o Awst am 2.30. Yna mae gem gyntaf gartref y tymor yn erbyn Blaenau Ffestiniog ar nos Fercher y 16eg am 6.30.

Cliciwch yma i weld mwy o gemau.

Diolch i Kristina Banholzer am dynnu lluniau o'r tîm a'r noddwyr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Bathodyn Clwb07.07.17 Bathodyn Clwb

Ar werth £3 yr un. Pres i gyd yn mynd i'r clwb. Ar gael gan Phil Stead neu yn Cae Seilo dechrau'r tymor.


15.06.17 Gemau cyfeillgar cyn-dymor wedi' cadarnhau

Nefyn - Oddi gartref 15.07.17 - KO 2.30pm
Bow Street – Oddi gartref 22.07.17 - KO 1.00pm
Llanllyfni – Oddi gartref 26.07.17 - KO 6.30 pm
Talysarn – Oddi gartref 01.08.17 - KO 6.30pm
Mynydd Llandygai – Oddi gartref 05.08.17 - KO 2.00pm


Gruff John15.05.17 Noson Wobrwyo Diwedd Tymor 2016/17

Cynhaliwyd noson wobrwyo y clwb yn Nhafarn y Fic, Y Felinheli ar nos Wener y 12fed o Fai. Gruff John oedd seren y sioe yn cipio tri gwobr, gan gynnwys tarian newydd er cof am Emyr 'Chay' Hughes. Dyma ennillwyr y noson:

Prif Sgoriwr (Tlws Goffa Emyr 'Chay' Hughes) - Gruff John
Chwaraewr y Tymor y Chwaraewyr - Gruff John
Chwaraewr y Tymor y Gwrthwynebwyr - Iwan Edwards
Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr - Ifan Emyr
Gwobr am 200 o gemau - Gruff John a Aled Williams

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r noson


poster11.04.17 Noson Bierkeller - 20fed Mai

Yn dilyn llwyddiant y Noson Casino llynedd, mae CPD Y Felinheli yn cynnal Noson Bierkeller eleni. Bydd unrhyw elw o'r noson yn mynd i'r clwb unwaith eto.

Dress Code: Almaeneg (Bavarian)

Tocyn: £15 - yn cynnwys Stein Gwydr CPD Y Felinheli, Oompah Band byw, bwyd traddodiadol Almaeneg, ffotograffydd proffesiynol, a digon o adloniant!

Lleoliad: Neuadd Goffa Y Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni i brynu tocyn


image06.04.17 Y TRIP - Bws i gem Prestatyn Sports v Y Felinheli - Dydd Sadwrn 8fed Ebrill

Mae bws wedi' drefnu ar gyfer y gem yn Prestatyn dydd Sadwrn a mae lle i gefnogwyr ar y bws am bris rhesymol (i'w gadarnhau). Bydd y bws yn gadael Felin am hanner dydd ac yn stopio mewn ambell dafarn ar y ffordd adref. Cysylltwch â ni i sicrhau eich lle ar y bws.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y gem


image21.01.17 Gwaith Gwella Cae Seilo

Nid oedd gan Felin gem penwythnos diwethaf, a gwnaeth y pwyllgor y mwyaf o'r cyfle i wneud gwaith clirio a gwella i Gae Seilo. Ar ol cael dyrchafiad i Gynghrair Undebol y Gogledd y tymor yma, roedd yn rhaid gwella cyfleusterau Cae Seilo ac mae'r pwllgor wedi gwneud gwaith gwych hyd yn hyn. Dros y penwythnos, daeth ychydig o'r chwaraewr i helpu, ac roedd Alwyn y Cadeirydd wrth ei fodd! Mae'r gwaith caled yn parhau wythnos yma oddi ar y cae ac arno wrth i'r hogiau baratoi at her arall, gem odd-gartref yn erbyn Mochdre Sports dydd Sadwrn. Cic gyntaf am 2 o'r gloch. Er bod amseru'r gem ddim yn ddelfrydol i hogiau 'snooker loopy' y garfan, maen't yn benderfynnol o gael canlyniad da a byddent yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r gwaith yn Cae Seilo


19.01.17 Ail-lansiad cyfrif Twitter Cynghrair Undebol y Gogledd

Mae Cynghrair Undebol y Gogledd wedi lansio cyfrif Twitter newydd. Mae Twitter yn hynod bwysig a defnyddiol i gybiau pel-droed er mwyn hyrwyddo, rhannu gwybodaeth, a rhoi diweddariadau byw o gemau a digwyddiadau. Bydd y cyfrif newydd yma yn darparu gwybodaeth a chyhoeddusrwydd ar gyfer clybiau a'r gynghrair, felly cofiwch ddilyn.

@WelshAlliance2


image03.01.17 Pêl-Droed San Steffan

Ar Dydd San Steffan, cafwyd twrnament 6 bob ochr ar gae Ysgol Y Felinheli i godi arian i Clwb Pêl-droed Ieuenctid Y Felinheli. Roedd nifer o chwaraewyr y tim cyntaf yn cymeryd rhan gan ymdrechu i golli ychydig o'r pwysau Nadolig! Diolch i Dave, Mike a pawb am fore gwych o bêl-droed. Codwyd £135 at y Clwb Ieuenctid.

Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn CPD Y Felinheli.


image30.05.16 Dathlu Tymor Llwyddianus

Cafwyd prynhawn o ddathlu yn Cae Seilo ar ol gem ola tymor hynod lwyddianus. Daeth ffrindiau a teuluoedd at eu gilydd i fwynhau yn yr haul er mai colli wnaeth y tîm.


image27.05.16 Noson Casino

Diolch i bawb ddaeth i'r Noson Casino, cafwyd noson hynod lwyddianus ar nos Sadwrn y 21ain, a bydd yr arian a gasglwyd yn gymorth mawr i'r clwb wrth iddynt baratoi am yr ymgyrch yng Nghyngrair Undebol Y Gogledd.


image14.05.16 Pencampwyr Cynghrair Gwynedd 2015-2016

Mae Y Felinheli wedi ennill Cynghrair Gwynedd i goroni tymor hynod o lwyddianus lle gwelwyd y tim yn codi Cwpan Gwynedd hefyd. Yn sgil ennill y gynghrair, bydd y clwb yn cael dyrchafiad i Gynghrair Undebol y Gogledd Adran 2 y tymor nesaf.


image29.04.16 Ennillwyr Cwpan Gwynedd 2015-2016

Yn dilyn buddigoliaeth o 2-1 yn erbyn Menai Bridge Tigers ar yr Ofal yng Nghaernarfon, coronwyd Y Felinheli yn bencampwyr Cwpan Gwynedd 2015-2016. Llongyfarchiadau!

 

 

    GEM NESAF:
    Sadwrn 15fed o Chwefror
    Mochdre Sports v Y Felinheli